Tutvustus

Kohtla-Järve Lasteaed Tuvike asub Kohtla-Järve Kukruse linnaosas. Lasteaia asukoht on soodne, eemal suurtest maanteedest ja olmemürast.  Lasteaia läheduses on kaunis Kukruse park, staadion,  Põlevkivimuuseum ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  Kohtla-Järve struktuuriüksus.
Lasteaed on avatud 7.00- 18.30.

Lasteaias on 2 rühma, kus käivad 1,5  kuni 7 aastased lapsed.
Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti ja vene keeles.

 Lasteaia põhiväärtused:

• kodune, hubane, turvaline ja kaasaegne õpi-kasvukeskkond;

• lapsest lähtuv tulemuslik õppe-kasvatustöö;

• kvalifitseeritud koostöövõimeline, uuendusmeelne ja ühtehoidev personal;

• pikaajalised väljakujunenud traditsioonid.

Lasteaia  missioon

Loome kõik eeldused ja tingimused selleks, et :

  • meie lapsed omandaksid elus vajalikud toimetuleku- ja õpioskused, väärtushinnangud ning käitumisnormid;
  • meie lasteaed oleks lapsekeskne, kodune ja turvaline;
  • lapsed areneksid läbi mängu – mäng on väikese inimese töö.

 

Lasteaia visioon

Lasteaia ideaaliks on terve, rõõmsameelne ja õpihimuline ning heatahtlik laps soodsas õpi- ja kasvukeskkonnas.

Lapse päev alaku rõõmuga ja lõppegu rahuloluga.