Õppetegevus

ÕPPEKAVA (DOC FAIL)

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 • Põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest, arvestades laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi ja rahvuslikke iseärasusi;
 • kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu ja lähtub konkreetsest lapsest;
 • tegevused toimuvad päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, sisaldades vahelduvalt laste vabategevusi, igapäevatoiminguid ja õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevusi;
 • konkreetsed tegevused ja mängud planeeritakse rühma päevakavasse nädala kaupa, neid seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad;
 • rühma õppetegevuste nädalaplaan koostatakse koostöös rühmaõpetajate, muusikaõpetaja ja liikumisõpetajaga.

Iga lasteaia töötaja soov on  olla soodsa kasvupaiga looja ja lapse arengu toetaja .

 

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

 Mina ja keskkond

 • Mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;.
 • väärtustab nii eesti kui ka teiste rahvuste kultuuritraditsioone;
 • omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest inimsuhetes;
 • väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ja ohutult;
 • väärtustab loodust ja keskkonda hoidvat ning säästvat mõtteviisi;
 • märkab nähtusi ja muutusi looduses ning esitab märgatu kohta küsimusi.

Keel ja kõne

 • Kujuneb lapse oskus toime tulla igapäevasuhtluses kaasvestlejana, kuulajana, algatajana;
 • oskab kõnes lühitekstiga oma mõtteid väljendada;
 • kasutab kõnes õiget hääldust, sõnavara, grammatilisi vorme ja lauseehitust;
 • tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu;
 • valdab lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi.

 Eesti keel kui teine keel

Lapsele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagatakse eesti keele õpe.

 • tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu;
 • soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega;
 • tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest;
 • kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtlemises.

Matemaatika

 • rühmitab esemeid erinevate tunnuste alusel ja võrdleb hulki;
 • järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuse järgi;
 • tunneb lihtsamaid ajamõisteid ning kirjeldab ja järjestab oma igapäevategevusi;
 • mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 • mõistab olulisemate mõõtühikute tähendust ja mõõtmistegevust;
 • tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
 • näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

Kunst

 • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 • kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
 • vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat;
 • kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
 • kasutab materjale ja tööriistu ohutult, säästvalt ja sihipäraselt;
 • vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.

Liikumine

 • suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
 • tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
 • mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
 • tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;

Muusika

 • kujuneb positiivne suhtumine muusikasse;
 • muusikaelamuste kaudu rikastub lapse tundeelu;
 • õpib muusikat kuulama, laulma, mängima lastepillidel, liikuma ja tantsima muusika või laulu saatel;
 • oskab end muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt väljendada;
 • oskab ja julgeb koos teistega esineda.

2011/2012 õppeaasta õppesuund- Liikluskasvatus

Eesmärgid:

Laps:

 • väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ja ohutult;
 • kirjeldab võimalikke ohtusid kodus, veekogul, liikluses jm;
 • teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga  sõita .
 • Suurenenud on liiklusõpetuse osa planeerimisel (integreeritud tegevused);
 • koostatud on õppekava osa liiklusõpetusest;
 • muretsetud õppematerjale.